Öppenvård för ungdomar i Malmö

Välkommen till My Next Move (MNM) i Malmö, en öppenvårdsbehandling som erbjuder strukturerade behandlingsinsatser för ungdomar mellan 13-24 år samt deras familjer och nätverk. MNM ger möjlighet till en individanpassad ungdomsvård där den unge stöttas utifrån specifika insatser vilka möjliggör en förändring i den unges livssituation.

Öppenvård & Ungdomsvård i Malmö - Välkommen till oss på My Next Move (MNM)

My Next Move arbetar utifrån ett salutogent synsätt där vi tittar på de skydds- och riskfaktorer som påverkar ungdomen. Tillsammans arbetar vi med de omständigheter som skapar och upprätthåller en känsla av meningsfullhet och sammanhang samt stöttar ungdomen i att hitta alternativ till de beteenden som inte främjar psykisk eller fysisk hälsa.

Individuellt utformad ungdomsvård och behandling

Individuella behandlingsprogram utformas utifrån evidensbaserade metoder där Kognitiv beteendeterapi (KBT) och inlärningsteori utgör grunden. Hos MNM arbetar vi utifrån kommunikationsstilen MI, motiverande samtal, och använder manualbaserade program så som A-CRA/ CRAFT, DBT-inspirerad självskadeprogram, EMDR, Hemmasittarprogram, rePULSE, Social färdighetsträning och anhörig/familjestöd.

Behandlingsprogrammets innehåll och omfattning planeras utifrån uppdrag, grundläggande kartläggning och ungdomens behov. Hos MNM arbetar psykologer, socionom/terapeut, präst och behandlingsassistenter (coacher).

MNM kan bistå med neuropsykiatriska utredningar genom välrenommerade psykologer och psykiatriker. Våra insatser, vilka utgår från socialtjänstens uppdrag, är ett stöd i att i möjligaste mån undvika kostsamma institutionsplaceringar och en möjlighet att minska lidandet hos utsatta ungdomar.

Aktivitetshus för ungdomar under utveckling

Vi i team MNM arbetar med att utveckla ett aktivitetshus där vi under ett och samma tak får möjlighet att bedriva verksamhet så som studiecirklar och trivselkvällar. Ungdomen kan vid olika tillfällen träffa sin coach via aktivitetshuset och få stöd i att söka arbete och sysselsättning.

Varmt välkommen att kontakta MNM för förfrågningar om placering eller övriga frågor: , Placeringssamordnare 0760 20 93 28, Verksamhetschef MNM 0733 68 76 87.