Metodöversikt - Ungdomsvård

Läs mer om våra målgrupper för ungdomsvård här.

Behandlingar i ungdomsvård för målgrupp 1, 2 och 3.

Kognitiv Beteendeterapi (KBT)

- grundstenen i MNM´s behandlingsmetoder.

Med KBT som bas arbetar vi framför allt med fokus på nuet och framtiden. Att ungdomen har insikt om sin historia är ofta viktigt, men för att åstadkomma en konkret förändring i livet behöver vi arbeta aktivt med de tankar, känslor och beteenden vi upplever i nutid. Vi tittar på vad som vidmakthåller de upplevda problemen och finner tillsammans alternativ till beteenden och tankar som hjälper ungdomen att kunna skapa sig en mer fungerande vardag.

Motiverande samtal- MI

Hos MNM arbetar vi med en kommunikationsstil och ett förhållningssätt som utgår ifrån MI-andan, samarbete, acceptans, medkänsla och att framkalla förändring.

Hemmasittarprogram

Ett manualbaserat program med syfte att få ungdomar med lång skolfrånvaro att återgå till en fungerande skolgång. Behandlingen grundar sig i KBT och vi arbetar även aktivt med föräldrar, skola och övrigt viktigt nätverk.

Självskadeprogram med inslag av DBT

Psykosocialt behandlingsprogram grundat i dialektisk beteendeterapi och psykosocial färdighetsträning. Inom MNM arbetar vi med individualterapi och färdighetsträning i grupp för personer med självskadebeteende och självdestruktiv livsföring.

Adolescent Community Reinforcemet Approach – A-CRA

A-CRA är en missbruksbehandling som riktar sig till ungdomar och unga vuxna och är en manualbaserade behandling, baserad på kognitiv-beteendeterapi och motiverande samtal. A-CRA rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer som ett verksamt verktyg i behandling gällande ungdomar.

Community Reinforcement Approach Family Therapy - CRAFT

Kunskapsbaserad familjeterapi för anhöriga till personer med missbruksproblem. Genomförs i grupp.

rePULSE

Många ungdomar är i behov av stöttning för att kunna arbeta med impulskontroll, reaktionsmönster och känsla av att bemästra triggersituationer. Genom arbetsmetoden rePulse arbetar vi med att undersöka och identifiera vad som ligger bakom beteenden och känslor samtidigt som vi tillsammans prövar och utvärderar olika beteendealternativ.

Social färdighetsträning

Genom social färdighetsträning får ungdomen arbeta med social färdigheter för att kunna skapa positiva och sunda relationer. Vi tränar på kommunikation, konflikthantering, grupptryck och andra svårigheter ungdomen kan ha i att hantera det dagliga livet. Vi utgår ifrån arbetsmaterialet Livbojen framtaget av Västerbo Social Omsorg AB.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing – EMDR

EMDR är en psykoterapiform som används för att bearbeta svåra trauman och PTSD.
Metoden har även visat sig effektiv för att hjälpa personer att hantera svår ångest, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och flertalet andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser.

Traumamedveten omsorg - TMO

Många av våra ungdomar har upplevt kraftiga trauman som formar deras sätt att agera och reagera på omvärlden. Utifrån TMO som ett förhållningssätt arbetar vi med den unge och dess behov av trygghet, relation och coping/ regleringsstöd.

Acceptance and Commitment Therapy- ACT

Utifrån att ungdomen ofta tar snabba, upprepande beslut som kan ställa till problem i vardagen, arbetar vi med ACT som en del av behandlingen. ACT syftar till att medvetandegöra tankar och känslor. Genom att medvetandegöra hur tankeprocessen går till får ungdomen möjlighet att känna en större känsla av att ha kontroll över hur hen kan välja att förhålla sig till dessa och sakta ner den snabba process som leder till negativa beslut.

Mindfullness / Medveten Närvaro / Medicinsk yoga

För att kunna göra klokare val, stå emot negativ gruppåverkan och leva i nuet använder vi övningar i Mindfullness. Ungdomen får möjlighet att träna på att vara medveten här och nu samt att inte döma sina tankar, känslor och upplevelser. Medicinsk yoga är en mjuk och meditativ yogaform som fokuserar på andning, avslappning och rörelse. Metoden har visat sig effektiv för personer med stressrelaterade symtom och/eller är behov av förstärkt känsloreglering.

Läs om mer vår öppenvård i Malmö för ungdomar
Läs mer om vår ungdomsvård i Malmö