Målgrupper - Ungdomsvård

· Målgrupp 1 ·

Riskbruk/missbruk, kriminalitet och annat normbrytande beteende

Ungdomar och unga vuxna med beteendeproblem där missbruk, kriminalitet eller annat normbrytande beteende blivit, eller riskerar bli en livsstil. Teamet MNM möter upp ungdomen genom individuella program, strukturerade öppenvårdsinsatser, kvalificerat handledarskap, förändringsarbete och aktivt arbete både med ungdomens professionella nätverk såväl som familjenätverket.  

Specifika metoder - Ungdomsvård, målgrupp 1

 • A-CRA- Adolescent Community Reinforcement Approach
 • RePulse – manualbaserad metod för att lära sig hantera och kontrollera olika tankar, känslor och beteenden. 
 • Social färdighetsträning via materialet Livbojen (genom Västerbo Social Omsorg AB)

· Målgrupp 2 ·

Hemmasittare och ungdomar med neuropsykiatriska svårigheter

Antalet ungdomar som inte går till skolan är ett växande problem i samhället. Vi ser att en utmaning bland andra är att göra grundläggande kartläggning över hur problemet har uppstått och vidmakthålls. MNM kartlägger, utreder och behandlar ungdomar och familjer samt arbetar aktivt med nätverk och skola för att hitta vägar för ungdomen att återgå till en fungerande skolnärvaro. Teamet MNM kan även bistå med utredning, bedömning och läkarkontakt, framförallt gällande neuropsykiatrisk problematik.

Specifika metoder - Ungdomsvård, målgrupp 2

 • Hemmasittarprogram
 • Social färdighetsträning via materialet Livbojen (genom Västerbo Social Omsorg AB)
 • Arbete utifrån BBIC och ett salutogent perspektiv.

· Målgrupp 3 ·

Psykisk ohälsa, trauma, självskadebeteende

MNM erbjuder behandling i öppenvård för ungdomar med upplevelser av trauma, självskadebeteende och självdestruktivt beteende som där konsekvenserna av handlingarna allvarligt påverkar ungdomens hälsa och livsföring:

 • Självskadebeteende 
 • Självdestruktivt beteende
 • Trauma/ PTSD/komplex PTSD

Specifika metoder - Ungdomsvård, målgrupp 3

 • Behandling med grund i/baserad på DBT- Dialektisk beteendeterapi 
 • TMO- Traumamedveten omsorg
 • EMDR- Eye Movement Desensitization and Reprocessing 

· Målgrupp 4 ·

Anhörigstöd och utbildning

Som anhörig till en ungdom/ung vuxen med psykosocial problematik, beteendesvårigheter eller neuropsykiatrisk diagnos ställs du inför många svåra dilemman. Hur bemöter jag min ungdom på ett konstruktivt sätt? Hur ska jag agera i konflikter, vad triggar konflikter och hur kan familjen hitta konstruktiva sätt till samvaro? Hur kan jag hantera min oro för min ungdom? MNM erbjuder olika former av stöd för dig som är förälder, syskon, partner eller vän. 

Specifika metoder - Ungdomsvård, målgrupp 4

 • CRAFT - Community Reinforcement Approach and Family Training
 • Individuella stödsamtal med behandlare
 • Stödgrupper för anhöriga 

· Kontakta oss ·

Tveka inte att kontakta oss för frågor och placering: info@mynextmove.se, Placeringssamordnare 0760 20 93 28, Verksamhetschef MNM 0733 68 76 87

Läs mer om vår öppenvård för ungdomar i Malmö